headshot

Yuan Fang

Masters Student

Email: yuan_fang1@@@brown.edu