Kevin Shu

CS Concentrator

Email: ks33@@@cs.brown.edu
Advisor: John Savage